Budowa, funkcje oraz cele stosowania oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia ścieków - widok z góryWykorzystywanie możliwości oferowanych przez oczyszczalnie ścieków jest szczególnie ważne w czasach, gdy zanieczyszczenia środowiska i wód powierzchniowych doprowadza do zwiększenia kosztów związanych z utylizacją.

Wdrażanie nowoczesnych metod oczyszczania pozwala na odnotowanie wielu wymiernych korzyści, w tym związanych również z odnową wod gruntowych.


Czym jest oczyszczalnia ścieków?

Standardowa oczyszczalnia ścieków to trzystopniowy, mechaniczno-biologiczny układ technologiczny. Jego budowa przystosowana jest do oczyszczania różnego rodzaju ścieków pochodzących z szamb, a także ścieków bytowo-gospodarczych o najbardziej typowym składzie. Wieloetapowy proces technologiczny przy użyciu oczyszczalni ścieków obejmuje obróbkę osadów oraz ścieków, co odbywa się poprzez zastosowanie określonych metod mechanicznych i biologicznych. Należy do nich zatrzymywanie cząstek na kracie, pozbywanie się zawiesin mineralnych w piaskownikach, wytrącanie zawiesin w osadnikach Imhoffa oraz fermentowanie osadu. Wieloetapowy proces obejmuje również oczyszczanie ścieków na złożu zraszanym, usuwanie zawiesiny w osadniku wtórnym radialnym oraz przeprowadzenie defosfatyzacji i denitryfiakacji na odpowiednich filtrach, a także mechaniczne odwadnianie osadu i sezonowanie go na poletkach.

Jak zbudowana jest oczyszczalnia ścieków?

Praktycznie każda oczyszczalnia ścieków zbudowana jest z kilkunastu podstawowych obiektów, które spełniają określone funkcje w całym systemie. Należy do nich komora centralna oraz komora krat mechanicznych, a także przepompownia ścieków surowych oraz komora rozdzielcza. Uwzględnia się ponadto po dwie sztuki piaskowników pionowych, osadników Imhoffa, złóż biologicznych zraszanych, osadników wtórnych oraz dedykowanych filtrów, a także dziewięć sztuk poletek osadowych. Oczyszczalnia ścieków składa się także z przepompowni technologicznych odcieku, recyrkulatu, osadu oraz filtrów. Obejmuje również liczne sieci między-obiektowe i technologiczne, a także kotłownie i budynki laboratoryjne.

Jakie funkcję spełniają poszczególne elementy oczyszczalni?

Ścieki spływają do komory centralnej oczyszczalni poprzez sieć kanalizacji sanitarnej, skąd kierowane są do komory krat kanałem dopływowym. Ich wprowadzenie do kanalizacji za pomocą wozów asenizacyjnych odbywa się poprzez stację zlewczą. Oczyszczanie ścieków w komorze krat obejmuje usuwanie skratek i grubych zawiesin za pomocą krat mechanicznych. Następnie ścieki przepływają do przepompowni, skąd przedostają się do komory rozdzielczej za pomocą rurociągu tłocznego. Podczas przechodzenia przez piaskowniki oczyszczane są z zawiesin mineralnych, a następnie wpływają do osadnika Imhoffa. Stamtąd ulegają równomiernemu rozprowadzeniu po powierzchni złoża biologicznego, za pomocą zraszacza obrotowego. Po oczyszczeniu biologicznym, ścieki wpływają do osadnika wtórnego i następuje proces ich klarowania.

Co dzieje się ze ściekami po ich oczyszczeniu?

Oczyszczone ścieki przepływają kolektorem z osadnika radialnego do komory rozdzielczej. Część z nich jest zawracana na złoża zraszane przez przepompownię recyrkuacyjną, przede wszystkim w celu zmniejszenia obciążeń złoża. W następnej kolejności ścieki wpływają do przepompowni stacji filtrów, skąd są przetłaczane na filtry. Dochodzi wówczas do ich końcowego oczyszczenia, a z komory rozdzielczej odprowadzane są już bezpośrednio na zewnątrz. Osad wytrącony w osadniku radialnym zasysany jest przy udziale pomp, a następnie tłoczony do komory rozdzielczej. Stamtąd, przez piaskownik wpływa do osadnika Imhoffa oraz ulega procesowi beztlenowej fermentacji. Za pomocą odpowiedniej prasy, osad jest okresowo spuszczany oraz odwadniany, po czym dochodzi do jego sezonowania na poletkach przez okres od 1,5 do 2 miesięcy. Powstałe w wyniku odwadniania osadu wody, kierowane są do przepompowni odcieku. Wracają stamtąd do ponownego procesu oczyszczana w komorze rozdzielczej. Wytrącony w piaskownikach piasek jest okresowo spuszczany na specjalnie wydzielone poletka osadowe. Poza tym odciekiem, do przepompowni trafiają również popłuczyny z filtrów oraz ścieki pochodzące z lokalnej sieci kanalizacyjnej.

Jakie są cele funkcjonowania oczyszczalni ścieków?

Celem funkcjonowania oczyszczalni ścieków jest ochrona środowiska oraz zdrowia i życia ludzkiego, a także zasobów czystej wody dla przyszłych pokoleń. Każdego dnia w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach, instytucjach czy ośrodkach wytwarzane są różnego rodzaju ścieki, Mogą one zawierać chorobotwórcze mikroorganizmy oraz szkodliwe środki chemiczne, które z czasem przedostają się do wód gruntowych, stawów, jezior i rzek. Stanowią one zagrożenie dla źródeł czystej wody, nierzadko wykorzystywanej do zapatrywania wodociągów. Razem ze ściekami, do wód przedostawać mogą się także duże ilości związków azotu i fosforu. Związki te przyczyniają się do rozwoju różnego rodzaju glonów, które zużywają tlen rozpuszczony i doprowadzają do masowego śnięcia innych organizmów wodnych, w tym również ryb. Dla ludzi szczególnie szkodliwe są znajdujące się w ściekach pochodzących z zakładów przemysłowych pestycydy oraz inne chemikalia, na przykład związki chloru, wodoru i węgla czy też resztki rozpuszczalników oraz farb.

Jakie są najlepsze sposoby gospodarowania ściekami?

Gromadzenie ścieków w szambach, czyli zbiornikach bezodpływowych jest bardzo powszechnie praktykowanym sposobem na gospodarowanie odpadami tego rodzaju. Zgromadzone ścieki są okresowo wywożone do oczyszczalni, jednak rozwiązanie to posiada wiele istotnych wad. Przede wszystkim nie wszystkie oczyszczalnie mogą przyjmować takie ścieki, na przykład ze względu na brak dostępu do odpowiedniej technologii oczyszczania lub punktu zlewnego. Problemem może być także zbyt duża częstotliwość wywozu ścieków, uciążliwość pracy dla najbliższego otoczenia oraz nadmierne koszty eksploatacyjne związane z transportem. Najskuteczniejszy i najbardziej prawidłowy sposób gospodarowania ściekami polega na odprowadzaniu ich bezpośrednio do oczyszczalni -  zbiorczej, przydomowej lub lokalnej.

Źródła:Podobne:
Właściwości oleju z nasion czarnuszki siewnej

Olej z nasion czarnuszkiPochodząca z Bliskiego Wschodu niepozorna roślina, jaką jest czarnuszka siewna Nigella sativa, to nie tylk

Skały, minerały - charakterystyka, podział, proces powstawania

Skały i minerałyJednym z odwiecznych i ważnych geograficznie i przyrodniczo obiektów, z których zbudowana jest nasza planeta są skały i minerały. G

Polska i jej najciekawsze regiony turystyczne

Najciekawsze regiony turystyczne w PolsceDla wielu miłośników podróży udana podróż to poznawanie nowych państw i ich atrakcji. Niestety, zafascy